top of page

น้ำปลาแท้ชั้น 1 คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

น้ำปลาแท้ชั้นหนึ่ง คือน้ำปลาที่เกิดจากกระบวนการกรองน้ำปลาหมักรอบแรกแล้วใช้หัวน้ำปลามากรองต่อจนได้น้ำปลาชั้นดี ส่วนน้ำปลาแท้ชั้นรอง คือการนำกากปลาที่ได้จากการกรองชั้นแรก มาผสมกับน้ำเกลือเข้มข้นแล้วหมักต่ออีก 1-4 เดือนแล้วกรองอีกครั้ง

วิธีทำน้ำปลาแท้ชั้นหนึ่ง

น้ำปลา ทำมาจาก ปลาทะเล หรือปลาน้ำจืด นำมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2 และใช้เวลาหมัก 8 เดือน ถึง 1 ปี และนำมาตากแดดก่อนกรอง เมื่อกรองรอบแรกจะได้หัวน้ำปลา และเมื่อตากแดดอีก 2-4 สัปดาห์ ก็จะได้น้ำปลาแท้ชั้นหนึ่ง


วิธีทำน้ำปลาแท้ชั้นรองและน้ำปลาผสม

หลังจากกรองน้ำปลาที่หมักกับปลารอบแรกแล้ว จะได้ส่วนที่เป็นกากปลา เมื่อนำมาหมักกับน้ำเกลืออีก 1-4 สัปดาห์ แล้วกรองอีกครั้ง ก็จะได้น้ำปลาแท้ชั้นรอง


เมื่อนำกากปลาที่ได้จากการกรองน้ำปลาแท้ชั้นรองมาผสมกับน้ำเกลือ ต้ม และกรองอีกครั้ง ก็จะได้ น้ำปลาผสม จะมีสีคล้ายคาราเมล ส่วนกลิ่นและรสชาติก็จะแตกต่างกันกับน้ำปลาแท้ชั้นหนึ่งและชั้นรองเห็นได้ว่า กว่าจะได้น้ำปลามาสักขวด ใช้เวลาเป็นปี และส่วนประกอบที่ได้จากการสกัดแต่ละชั้น ก็นำมาทำน้ำปลาชั้นรองและน้ำปลาผสมได้


62 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page